Poplatek 1200 za odpad je pořád málo

Zastupitelé na jednání 16.11.2023 schválili Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (OZV č.7/2023). Touto vyhláškou se zvyšuje od ledna 2024 poplatek za odpad z dosavadních 950 Kč za osobu na 1200 Kč. Zároveň se zvyšuje hodnota Eko-Bodu z 9 Kč na 10 Kč.

Odpadové hospodářství města, které zahrnuje jak svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, tak svoz tříděného odpadu, ale i provoz sběrného dvora či výsyp veřejných košů a likvidaci černých skládek, vykazuje velmi dobré výsledky. Dlouhodobě se daří snižovat množství směsného komunálního odpadu (SKO), který se z Dobříše vozí na skládku na Bytíz. Za prvních 9 měsíců letošního roku tento druh odpadu poklesl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 23,16t. To jen na poplatku na skládkovném znamená úsporu 57458 Kč.

Navíc díky dobrému poměru třídění SKO platí město skládkovací poplatek ve sníženém režimu celoročně. Zde město šetří 500 Kč na každé tuně. Při produkci odpadu 978 tun od ledna do září t.r. činní úspora 489 315 Kč. Od roku 2024 bude zvýšený poplatek v ceně 1250Kč, tudíž by město při nesprávném třídění zaplatilo navíc více než 700 tisíc korun.

V oblasti tříděného odpadu došlo za prvních 9 měsíců letošního roku k obratu trendu. V letech 2018-2021 množství tříděného papíru a plastu meziročně rostlo, v r. 2022 však došlo poprvé k poklesu. Letos množství těchto komodit opět roste. Důvodem je především větší zapojení dalších domácností a důslednější třídění. Roste také zapojení domácností do Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství, tzv. MESOH. V rámci tohoto systému mají domácnosti online přístup do svého odpadového účtu, kde mohou sledovat statistiku výsypu jejich popelnic, ale i přidělené EKO-body, od kterých se odvíjí poskytovaná sleva z poplatku. Ta u nejlepších činí slevu 70 % z poplatku. Zapojení do MESOH rostlo meziročně ve všech kategoriích, nejvýraznější bylo u panelových domů.

I přes tyto pozitivní trendy se však Dobříš přibližuje k zákonné hranici vytříděného odpadu (viz § 59 odst. 3 Zákona č. 541/2020 o odpadech) příliš pomalu. Od r. 2025 by množství vytříděného odpadu mělo tvořit 60 % veškerého svezeného odpadu z katastru města. V r. 2022 jsme však byli jen na 48 %.

Podobně jako v ostatních městech celé České republiky, i na Dobříši náklady na svoz a likvidaci odpadu dlouhodobě rostou. I když na Dobříši nemáme náklady nejvyšší a o svoz i třídění se stará firma Dokas, ve které má město majetkový podíl, přesto celkový náklad přepočtený na jednoho obyvatele v letošním roce činí 1661 Kč a pro r. 2024 je odhadován na 1976 Kč.

Náklady na osobu za r. 2022

Město v letošním roce nakoupilo s přispěním dotace 1000 popelnic na tříděný odpad, které byly zdarma rozdány zájemcům a přistaveny k bytovým domům. I tyto nádoby tak přispěly k nárůstu nákladů za svoz. Dalšími faktory, které přispěly k růstu nákladů celkově o 19 % na 18 mil Kč bylo zavedení poplatku za likvidaci bioodpadu (doposud jsme platili jen svoz), zdražení skládkovného a započtení inflace.

Od 1.1.2024 je tak stanoven poplatek za osobu ve výši 1200 Kč. I při tomto zvýšení bude město na svoz a likvidaci odpadu dále doplácet, v příštím roce přibližně 6,9 mil Kč. Zároveň se oproti loňskému roku zvyšuje objem slev na poplatku na celkem 1,8 mil Kč, které budou započteny těm, kdo dlouhodobě předcházejí vzniku odpadu, snižují produkci SKO a důsledně třídí.

Nízký limit pro poplatek

Aktuálně nelze nastavit poplatek výš než 1200 Kč za osobu. Přitom celkové náklady přepočtené na obyvatele činily 1447 Kč/os. už v r. 2022, letos je to 1661 Kč a na r. 2024 odhadujeme tento náklad na 1976 Kč. Limit poplatku 1200 Kč/os. stanovený zákonem (viz § 10h odst. 1 Zákona č. 565/1990 o místních poplatcích) je nesmyslný a již v r. 2022 ho ve Středočeském kraji dosáhli obyvatelé pouze ve dvou ORP, v Kralupech n/Vltavou a Vlašimi. Poslanecký návrh na zvýšení limitu na 1800 Kč/os. letos v létě v Parlamentu neprošel (zde). Je pro mne nepochopitelné, že zákonodárci nejsou ochotni zvýšit limit, který prokazatelně většina obcí již nyní překračuje. Navíc se jedná i o psychologickou hranici, která je uměle držena nízko a ztěžuje obcím prosazování rozumného nastavení poplatku za odpad.  

Bioodpad se nepočítá

Vedení všech obcí ČR řeší, jak nastavit místní systémy odpadového hospodářství, jak zvýšit osvětu a jak zapojit obyvatele do třídění tak, aby od r. 2025 obce plnily povinných 60 % vytříděného odpadu z celkového množství.

V Dobříši se snažíme chovat ekologicky, proto bioodpad z domácností nesvážíme. Naopak se snažíme obyvatele motivovat k tomu, aby tento typ odpadu likvidovali na místě. V r. 2021 a letos znovu jsme získali dotaci OPŽP na nákup domácích kompostérů, které jsme poskytli více něž 400 majitelům rodinných domů. Pro obyvatele panelových domů instalujeme velké biotejnery, kde kuchyňské zbytky tlejí a tak stačí biotejnery vyvážet jen 2x ročně.

Tento bioodpad se však nezapočítává mezi vytříděný, přitom jeho likvidace v místě vzniku je významně ekologičtější než jeho svážení do kilometry vzdálené kompostárny. Obce, které se chovají podobně jako my, jsou výkladem současného zákona znevýhodněny a od r. 2025 hrozí, že budou platit vyšší náklady za likvidaci odpadu jen proto, že zjednodušeně „bioodpad nesvážejí auty“.

Ověřeno MonsterInsights